1.1 Inleiding

In dit artikel wil ik wat vertellen over a sebi fasi fu wan libi sma. Hoewel er vaak wordt gesproken over de drie eenheid binnen de mens waarmee men het hogere bewust zijn in ons bestempelt zijn er volgens de leer van verschillende mistieke scholen meerdere "lagen" of fasi's die de mens bezit om tijdens zijn leven als een geheel te fuctioneren. Ook binnen de Winti leer is dit bekend. Ik wil in dit artikel proberen een licht te schijnen op de benadering van deze fasi's vanuit de leer van deze verschillende mystieke scholen en de raaklijnen met onze Winti cultuur met daar binnen haar religie.

Onze Schepper heeft ons gemaakt met een doel, om dit doel te bewerkstelligen moest de mens bewust gemaakt worden. Echter door zaken die zich in het verre verleden hebben afgespeeld is het besef van de mens verstoort waardoor deze niet meer weet wat hij is, maar ook wie hij is.

Het leven vloeit voort vanuit de Ziel en de Geest naar het lichaam. M.a.w. pas als een lichaam van Ziel en Geest is voorzien spreekt men van een levende mens. Dat er echter nog wat zaken meespelen in dit geheel dat mag duidelijk zijn. Alles wat op aarde leeft is tot stand gekomen door een aan een schakeling van krachten. De kracht die voor deze aan een schakeling zorgt, zouden we "Gods kracht" kunnen noemen of "Goddelijke kracht". Zonder deze Goddelijke kracht vallen de aan een geschakelde energieën of krachten weer uit elkaar en is er geen leven meer mogelijk. Deze aan een geschakelde energieën of krachten kunnen we ook het geestelijk bestel noemen. 

 Het is daarom belangrijk om primair jouw geestelijk bestel goed op orde te hebben. Alle verstoringen of veranderingen in dit geestelijke bestel komen tot uiting op het lichaam. Het lichaam is immers niks anders dan een voertuig of biologisch pak van het geestelijk bestel. De zintuigen van het lichaam kunnen waarnemen doordat het lichaam een Ziel en een Geest bezit. Echter een lichaam zonder geestelijk bestel is niks meer dan een stuurloos voertuig of biologisch pak.

Op de mystieke scholen spreekt over een deel van de mens dat onsterfelijk is en een deel dat sterfelijk is. Onsterfelijk moet je hier lezen als zijnde, het is vormloos, het gaat niet over in een andere fase. Het is een vormloze bron van energie die energie kan opnemen en afstaan. Door de opname kan dit deel bijvoorbeeld de opgedane ervaringen opslaan, en door afstaan komt de mens tot besef. Het besef kan namelijk pas plaats vinden als het leermoment herkend wordt ongeacht of dit positief of negatief is. Het herkennen komt doordat een bepaalde ervaring reeds eerder is opgedaan dit kan in het huidige leven geweest zijn maar ook in eerder bestaan geweest zijn. Ik spreek over vormloos omdat zaken pas vorm krijgen, als wij er vorm aangegeven hebben.

Sterfelijk moet je lezen als overgaan naar een andere vorm of fase. De dood is namelijk betrekkelijk. Door te begrijpen wat de dood is begrijpt men automatisch wat het leven is. De dood is voor heel veel mensen iets engs, maar in principe is de dood niks anders als het besef van hetgeen dat we als mens in ons huidig bestaan moeten voltooien niet meer mogelijk is in het huidige biologische lichaam. Daar het besef zich door het hogere bewustzijn manifesteerd, zal er een ontkoppeling plaats vinden van de energieen die met elkaar in verbinding staan. Door dat deze ontkoppeling plaats vindt is het leven niet meer mogelijk in het biologische lichaam.

Het bestaan van het onsterfelijke gedeelte van de mens, maakt het bestaan van het sterfelijke deel mogelijk. Door de onwikkelingen en de groei van het sterfelijke gedeelte wordt het besef, bewust van het bestaan van het onsterfelijke gedeelte. In het sterfelijke deel bevinden zich o.a. de behoefden, de wil, het besef, het doel en middels het astrale lichaam dat zich ook in dit sterfelijke deel bevindt kan dat wat geen vorm heeft vorm krijgen. Het astrale lichaam is de brug tussen het niet stoffelijke en het stoffelijke.

Het "onsterfelijke" deel behoord tot het deel dat kan reïncarneren. Het deel dat "sterfelijk" is, behoort tot het deel dat vergaat of overgaat in een andere fase. Het biologisch lichaam, de levenskracht, het astraal lichaam en het lichaam van begeerte en verlangen behoren tot de fases die vergaan of overgaan in een andere fase.

Als we spreken van een niet sterfelijk deel of onsterfelijk deel kunnen we ook spreken van een hoger spiritueel segment of " Goddelijk segment" binnen de mens. Als we kunnen spreken van een hoger spriritueel segment is er ook sprake van een lager spiritueel segment. Dit lager spiritueel segment is het sterfelijke deel.

Het hogere spirituele gedeelte van de mens die bestaat in de Winti Leer uit a Bun (A)Kra, Kweki Mama en de Kweki Papa. In de kerk spreekt men van De Vader, De Zoon en de heilige geest en in de mystieke leer spreek men van de Menselijke ziel, Spirituele ziel en Geest. Dit gedeelte is een vormloze eenheid die met behulp van het "lagere" spirituele segment van de mens zaken een vorm geeft. Het hogere spirituele segment bestaat zoals je kunt zien uit drie onderdelen (fasi), het lagere spirituele segment bestaat uit vier onderdelen (fasi). Waarbij men vanuit de filosofie zou zeggen vanuit drie ontstaat vier. Het lagere spirituele segment bestaat uit Het biologische lichaam, De Wil (levenskracht), Het Astrale lichaam en Het verlangen.

Binnen de bewustwording van de mens is de bedoeling dat alles als een geheel functioneert. Als de mens durft om als eenheid te functioneren is hij tot dingen in staat die men vandaag nog beschrijft als wonderen maar zoals ik al eerder aangaf een wonder is een "uiting " die een niet ingewijde niet zal begrijpen en daarom zal zeggen dat het een wonder is.

Er is een uitspraak die ik eens op de radio hoorde "Papa Winti taki te yu denki yu du k'ba"

Met deze uitspraak wordt voor mij bevestigd dat o.a. door het denken dat deel uit maakt van het onsterfelijke gedeelte van de mens geschapen kan worden. Vanuit het niet stoffelijke wordt er een stoffelijke iets geschapen.

Om maar even een voorbeeld te geven als een architect een huis ontwerp, moet dit ontwerp ergens vandaan komen, voor dat het ontwerp op papier staat is het een gedachten om deze geachten vorm te geven, wordt deze gedachten door gegeven aan het deel van de mens die er vorm aan kan geven.

Met het bovenstaande voorbeeld moet men nu begrijpen dat men met denken kan maken en breken. Zo simpel als we een gebouw kunnen ontwerpen, zo simpel kan deze ook weer afgebroken worden.

Een beschrijving van de zevenvoudige samenstelling van de mens volgens de theosofisch leer:

 

" van Laag naar hoog"    
Het lichaam    
Levenskracht    
Dierlijke ziel    
Astraal lichaam    
Menselijke ziel    
Spirituele ziel    
(God's)Geest    

 

Als je het bovenstaande heb gelezen en snapt, kan vervolgens de vraag komen wat heeft onze Winti cultuur hiermee te maken. Zoals als reeds bekend is wordt alles gevoed vanuit een Bron. Vanuit de Bron is alles ontstaan. Deze Bron noemen we Anana Kedjaman Kedjapon. 

Winti kan alleen begrepen als men bewust is van zichzelf.  Winti is bewust zijn. Het bewust zijn, kan alleen tot uiting komen als de schakel tussen hoger spirtueel segment en lager spritueel segment als een geheel functioneerd.

Onze voorouders hadden kennis, ze wisten dat, wat wat onze Schepper maakt geen perfectie nodig heeft daar het reeds perfect is. Onze voorouders wisten dat het kind geboren werd met zijn of haar taken kwam. Om het kind te helpen deze taken te voltooien, hebben onze voorouders methoden ontwikkeld zodat de schakel tussen hoger spirtueel segment en lager spritueel segment als een fundatie door dit leven kan functioneren. Binnen alle culturen zie je dat de methoden er zijn om de leerling meester te maken van zich zelf. Het probleem dat huist in all deze methoden zijn kennis kan zowel linksom als rechtom gebruikt worden. En waar de methoden ontwikkeld zijn ten goede van het indivudu zijn er helaas lieden die de methoden voor andere doeleinden zijn gebruiken.

2.1 De zevenvoudige samenstelling van de mens met Winti als oogpunt

Voor de grote groep Surinaamse mensen is het vaak moeilijk een realtie te leggen vanuit Winti naar bijvoorbeeld het Christendom. Laat staan de mystieke benadering. Er is geen bevolkingsgroep op aarde die op enig moment ordening heeft proberen in te brengen in de spirtuele wereld zoals zij die beleven. Deze ordening is gegeven door zij die uitvolkoren waren en zo hun kennis hebben overgedragen.

Binnen de Wintie religie spreken we als we het geestelijk bestel van de mens benaderen over:

(A)Kra, Dyodyo, a Nasi(mang) sobun Neseki, den Konfo, a skien. Het rijtje wordt kompleet gemaakt met als eerste Anana Kedjaman Kedjapon en na de Nasi(mang) sobun Nesiki komen de voorouders te staan.

Alles in het rijtje heeft een functie waardoor het als een geheel functioneerd. Als een niet functioneerd zal de ander ook niet kunnen functioneren. Het is onze Schepper die de mens voorziet van de (A)Kra, deze bevat de meest belangrijk functies die de mens tot een geheel vormen. Dus zonder Schepper geen (A)Kra. De (A)kra is de Kapitein van het geheel en heeft een bindende kracht op het geheel. Het is de bindende kracht die er voor zorgt dat eicel en zaadcel een worden. Het krijgen van een kind is dus niet gebasserd op toeval, maar staat kosmisch vast.

Zolang er leven is zal deze bindende kracht zijn werk doen. Zodra het leven stopt valt het bindende geheel uit elkaar. De bindende kracht wordt ontbonden door het ontbreken van de (A)Kra. Alles wat eens een was neemt zijn plek weer in de kosmos en de natuur tot dat de kringloop weer rond is en tijd is aangebroken voor een nieuw bestaan.

Wanneer men spreekt over "(A)Kra swaki" zegt men eigelijk de binding tussen de zeven segmenten van de mens is verstort waardoor er geen sprake kan zijn van een goed fuctioneren. Om er nu achter te komen waar het probleem ligt benaderd men de enige die hier uitsluitsel over kan geven de (A)Kra.

Als we even computer als vergelijking nemen dan is het moment dat de processor geen terugkoppeling krijgt van de componten die een computer tot een geheel maken een computer die niet fuctioneert. We zouden in dit op zich kunnen zeggen dat de (A)Kra de proccesor in het geheel is.

De kringloop is niet gebonden aan een tijd. Immers in het hiernamaals bestaat er geen tijd. Het is karmisch bepaald hoe, wanneer en waar jouw bewustzijn weer voorzien wordt van een bestaan. Zelf de levens lessen voor dat nieuwe bestaan staan alvast samen met het pad dat je bewandelen moet. En laat het nou dit laatste zijn waar onze voorouders zo goed in waren nl. lotsbepaling. De astrologie van toen is totaal iets anders als de astrologie die men vandaag gebruikt. Men wist wie kwam, waarom de persoon kwam en hoe deze persoon te begeleiden.

Iedereen kent de verhalen van de grote avatars als Horus en Ra, Boedha, Christna, Pythagaras, Zama, Zoroaster en Jesus en zo kunnen we nog we even doorgaan. De grote overeenkomsten die deze avatars hadden was dat ze geboren waren uit een maagd. De maagden hadden alle van te voren te horen gekregen dat ze een kind zouden baren die de "zoon van God"zou zijn. Ook hun partners kregen soort gelijke boodschappen.

Vele surinaamse vrouwen dromen vaak voor ze een zwanger worden over soortgelijke boodschappen. Hoe het kind gebracht wordt door een persoon, en er verteld wordt wat de bedoeling is van dit kind. Helaas door dat we heel ver van ons zelf zijn komen te staan herkennen we het niet en weten we ook niet zo goed wat we met die boodschappen aan moeten.

 

3.1 De Ziele persoonlijkheid, Het Karakter en de persoonlijkheid

De ziele persoonelijkheid is het collectief aan alle eerdere persoonlijkheden, waarbij de persoonlijkheid de vormgever is van het karakter. Dus je huidige manier van zijn is bepaald door alle eerdere persoonlijkheden die je gehad hebt. Dit is leidend voor je huidige karakter.

Nu kunnen we ons de vraag stellen wat is de ziele persoonlijkheid. We kunnen ons ook afvragen is het erfelijk. 

Kijken we in ons eigen systeem kunnen we ons afvragen door wie of wat word ons karakter gevormt? Anana Kedyaman Kedyapon, de Bun (A)Kra, de Dyodyo, de nasi (neseki), de voorouders (kabra, jorka of profin), den Konfo of het lichaam.

Er moet iets zijn dat bepaald hoe we zijn hoe we worden en hoe we handelen, er is ook iets dat afwegingen maakt en natuurlijk moet er iets zijn waar alle handelingen en gebeurtenissen in worden opgeslagen.

Hoe vaak heeft men dit niet gehoord of gezegd baja a pikien gersi oma Yaja? Maar hoe vaak heb je, je afgevraagd van wat er nu gezegd wordt, en waarom zegt men dat het kind lijkt of doet als oma Yaja. Komt het niet door een herinnering die bij ons opgeroepen wordt? Onze voorouders wisten nog voor het kind geboren werd wie er zou reïncarneren. Tegenwoordig komt het maar zelden voor dat we de boodschappen en tekens herkennen wie er gekomen is en waarom deze persoon gekomen is. We laten het vaak over aan toeval of aan de hoop dat alles goed komt.

Na onze dood gaat elk deel van ons terug naar zijn bron. Elk deel heeft zijn periode die deze moet doorlopen om tot "ontbinding te komen". Eenmaal ontbonden kan het reïncarneren proces beginnen. Let wel tijd in de niet stoffelijke wereld is niet hetzelfde als tijd in de stoffelijke wereld. Het kan soms momenten duren voordat reincarnatie plaats vind maar het kan ook jaren duren. De periode is afhankelijk aan het loslaten van het aardse.

 

4.1 Sa na (Was)prati in a Winti Culturu?

In de Wintie cultuur komt men veelvuldig het woord wasprati tegen. Was prati betekend letterijk scheiden door te wassen. Prati kan men toepassen in verschillende rituelen zoals:

 

 • Was prati bij overlijden
 • Was prati t.b.v diverse geestelijk reinigings trajecten
 • Was prati anga a pisi nasimang fu yu
 • Was prati ingeval overmeestering
 • etc....

Vaak hoor je men zeggen alvorens ze beginnen aan een bepaald traject. "Mi wasi prati kba". Men staat er echter niet bij stil dat tussen het moment van de laatste keer dat men een was prati heeft gedaan en het nieuwe moment van aanvang zoveel gebeurd kan zijn, dat degene (de duman) die zijn werk wilt uitvoeren na zijn geestelijke diagnose er voor kiest een was prati uit te voeren. Dit houdt vaak in een hebi watra met de daarbij behorende scheidingsrituelen.

Als men hetgeen in de vorige paragrafen gelezen heeft, zal men deels het nut van was prati kunnen begrijpen. De mens bestaat uit een hoger en een lager geestelijk segment. De was prati vindt plaats in het lagere geestelijke segment. Na de was prati zal er aan het besef gewerkt worden dit noemt men sreka of inwijding. Door vele verschillende invloeden raakt het contact met het hogere geestelijk segment vertroebeld. Voorbeelden die deze vertroebeling veroorzaken zijn:

 

 • spanningen
 • ruzie
 • ziekte
 • stress
 • negatieve verbale - en non verbale handelingen
 • etc....

Door vertroebeling ontstaat onbalans en door onbalans ontstaan geestelijk ziekten die zich vervolgens uiten in lichaamelijke klachten. 

 

Vragen die kunnen ontstaan naar aanleiding van was prati zijn:

 • Wat is de rol van de natuur bij een was prati?
 • Wat gebeurd er met hetgeen we ritueel scheiden tijdens de was prati?
 • Was is de essentie van een wasprati?
 • Hoe zuiver van "geest" worden we geboren?
 • Wat gebeurd er als we "sterven" en welke delen reïncarneren? 

 

Wordt vervolgt